Freesgal

Posted by / 25-Apr-2017 08:18

Freesgal

Práctica de actividades e xgs para a aprendizaxe ds deprtes individuais.

Realización de xests técnics básics e identificación de elements regulamentaris da Ximnasia Deprtiva 9 Prgramación didáctica de Ed.

Tamén incidirems na cmpetencia básica d tratament da infrmación e cmpetencia dixital,, cand unas das fntes bibligráficas a utilizar cara s traballs teórics que deberán aprtar alumnad, veña d btid na rede. Física I: E: S A Xunqueira I ( Pntevedra ) OBXECTIVOS DE ETAPA ESO A Educación Física na etapa de Educación Secundaria Obrigatria terá cm bxectivs s seguintes: 1.

Cñecer s trazs que definen unha actividade física saudable e s efects beneficiss que esta a saúde individual e clectiva. Valrar a práctica habitual e sistemática das actividades físicas cm medi para mellrar as cndicións de saúde e a calidade de vida. Realizar tarefas dirixidas a increment das psibilidades de rendement mtr, á mellra da cndición física para a saúde e a perfeccinament das funcións de axuste, dmini e cntrl crpral, adptand unha actitude de autesixencia na súa execución. Cñecer e cnslidar hábits saudables, técnicas básicas de respiración e relaxación cm medi para reducir desequilibris e aliviar tensións prducidas na vida ctiá e na práctica físic-deprtiva. Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relación cas capacidades físicas e habilidades específicas a partir da valración d nivel inicial. Realizar actividades físic-deprtivas n medi natural que teñan baix impact ambiental, cntribuínd a súa cnservación. Cñecer e realizar actividades deprtivas e recreativas individuais e clectivas aplicand s fundaments regulamentaris, técnics e táctics en situacións de xg, cn prgresiva autnmía na súa execución. Amsar habilidades e actitudes sciais de respect, de traball en equip e de deprtividades na participación en actividades, xgs e deprtes, independentemente das diferenzas de xéner, culturais, sciais e de habilidades. Practicar e deseñar actividades expresivas cn u sin base musical, utilizand crp cm medi de cmunicación e expresión creativa. Adptar unha actitude crítica ante tratament d crp, a actividade física e deprte n cntext scial. Física I: E: S A Xunqueira I ( Pntevedra ) BACHARELATO: A ensinanza da Educación Física na súa etapa en Bacharelat, terá cm bxectiv desenvlvement das seguintes capacidades: 1.

Tems a srte de dispñer dunhas bas instalacións e estar ubicads a pé dun ferms parque urban que ns permiten un ampl abanic de psibilidades. A materia de Educación física cntribúe de xeit direct e clar á cnsecución de dúas cmpetencias das básicas establecidas para esta etapa educativa: a cmpetencia n cñecement e a interacción cn el mund físic e a cmpetencia scial e de cidadanía.

Execución de xgs e exercicis aprpiads para quecement.

Pr utra banda, cñecement das manifestacións lúdicas, deprtivas e de expresión crpral prpias de utras culturas, axuda á 5 Prgramación didáctica de Ed.

Física I: E: S A Xunqueira I ( Pntevedra ) adquisición dunha actitude aberta e respeitsa diante d fenómen deprtiv cm espectácul, mediante a análise e a reflexión crítica ante a vilencia n deprte e utras situacións cntrarias á dignidade humana que nel prdúcense.

Finalmente si que querems reiterar un an mais incngruente que resulta ver que desde s mais imprtantes ámbits sanitaris se trate de litar cntra sedentarism, e desde s rganisms respnsables da educación pública se manteña un hrari semanal claramente insuficiente na materia de Educación Física. Respect á cmpetencia n cñecement e a interacción c mund físic, esta materia prprcina cñecements e destrezas sbre determinads hábits saudables que acmpañarán a alumnad máis alá da etapa brigatria.

Asd: Benit Hermida Rivas Xefe de Seminari 3 Prgramación didáctica de Ed. Ademais, aprta criteris para mantement e mellra da cndición física, sbre de td daquelas calidades físicas asciadas á saúde: resistencia cardivascular, frza-resistencia e flexibilidade. Física I: E: S A Xunqueira I ( Pntevedra ) Pr utra banda, clabra nun us respnsable d medi natural a través das actividades físicas realizadas na natureza.

Freesgal-73Freesgal-30Freesgal-2

One thought on “Freesgal”

  1. Our system have been connecting people right in their calling area for over 3 decades 24/7 There are 100`s of people, men & women on line on every given hour speaking English or Spanish and EAGER to chat with you .